ကျောင်းချိန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ

ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် သင်ရိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကို တစ်နေ့တာ အတန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ရိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကို ကျသင့်ငွေပေး၍ ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းအတန်းများသည် LFIR မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်သာဖြစ်သည်။

အားကစား၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားစသော လှုပ်ရှားမှုများသည် LFIR အဖွဲ့များနှင့်ပြင်ပမှ ဧည့်သည်များမှ အကောင်အထည်ဖော် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကြာချိန်မှာ ၁နာရီမှ ၁နာရီခွဲအထိ ကြာမြင့်ပြီး ၃လတစ်ကြိမ် အတန်း၂တန်းစီစဉ်၍ ပြုလုပ်ပေးသည်။

ပြင်ပအတန်းချိန်လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များသိရှိနိုင်ရန် secretaire@lfir.org သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။