ကျောင်းလခများ

‌ကျောင်းလခတွင် နှစ်စဉ်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ််ငခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာကြေးစသည်တို့ပါဝင်သည်။

ကျောင်းသားများအတွက် ပထမဆုံကျောင်းမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင်သာမက ကျောင်းသားများကျောင်းမှ ထွက်ခွာလျှင်သော်လည်းကောင်း ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းရသည်။

ကျောင်းဝင်ကြေးသည် နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရပြီး ကျောင်းလခ၏၁၀ရာခိုင်းနှုန်းဖြစ်သည်။ 3ème, 1ère ကျောင်းသားများ၏ စာမေးပွဲကြေးများသည်လည်း ထိုဝင်ကြေးတွင် ပါဝင်သည်။

ကျောင်းအခကြေးငွေများသည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းမဉ်းများကို သိရှိလိုပါကဤနေရာကိုနှိပ်၍ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ 

တစ်ဉီးချင်းနှုန်းထားသည် လစာဒေါ်လာ ၃၀၀၀သို့၃၀၀၀အောက် ရရှိသော မိဘများ အလုပ်ရှင်များထံမှ ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွက် ထည့်ဝင်ခြင်းမရှိသော မိဘများ အချို့သော အခြေအနေများတွင် ဒေါ်လာ ၁၉၀၀ရရှိသော မိဘများအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အလုပ်ရှင်များထံမှ ထောက်ခံစာလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်သော အခြေအနေများတွင် အလုပ်ရှင်မှ ပေးခြင်းသည် အကျုံးဝင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။

အလုပ်ရှင်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေး၍သော်လည်းကောင်း အကုန်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ပညာသင်ဆုအတွက်မူ ပြင်သစ်သံရုံးအင်တာနက်ဝက်ဆိုက်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အခြားသော ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအတွက် secretariat@lfir.org သို့   ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။