သတင်းလွှာ

ကျောင်းသည် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ သတင်းလွှာများကို နှစ်ပတ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။

ထိုထုတ်ဝေချက်များကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ နောက်ဆုံးထွက် သတင်းလွှာများကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ ၂၂ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ ၁၅ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ ၈ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ ၁ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပရယ်လ၃ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်မတ်လ၂၇ရက်နေ့ အဝေးရောက်စာသင်ခြင်း အထူးသတင်းစာ

နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကျောင်းအတွက် တစ်ပတ်တာ အကြံဉာဏ်များ