ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့သားများ

ကျွမ်းကျင်ပြီး ပိုင်နိုင်သော အဖွဲ့ 

အတန်းအားလုံး၏ ၉၀% ကျော်ကို ပြင်သစ်ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှဘွဲ့ရရှိထားသည့်ဆရာများ၊ အလယ်တန်းသင်ကြားမှုအတွက် CRPE (ဘွဲ့ရကျောင်းဆရာများ) သို့မဟုတ် CAPES (ဘွဲ့ရကျောင်းဆရာများ) ဖြင့် သင်ကြားသည်။