ဆရာများ၏ အဝေးမှသင်ကြားခြင်းအတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

အခြေခံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်ယူမှုအသစ်များစသောLFIR ဆရာများ ဦး ဆောင်သည့်အဝေးသင်လေ့လာရေးသင်တန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *