ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရင်းနှီးစေခြင်း

LFIRကျောင်းတွင် ကျောင်းသားများအားသင်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နေသားကျစေခြင်းကိုအကြံပေးသည်။ AEFE လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်သင်ကြားရေးအဖွဲ့များကိုသင်တန်းများပုံမှန်ပို့ချလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများကို အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။