မျက်မမြင်ကျောင်းရန်ကုန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်း

လွန်ခဲ့သော အပတ်များကCM1မှ ကျောင်းသားများသည် မျက်မမြင်ကျောင်းရန်ကုန်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *